Prawo

Usługi GreenPost e-archiwizacji faktur oraz ich e-dystrybucji  spełniają aktualnie obowiązujące przepisy prawa podatkowego i w przypadku zapowiedzi ich zmian są na bieżąco dostosowywane w celu zapewnienia ciągłości zgodności z aktualnie obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi.

 

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. -  o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

 

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.  - w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym

 

Dyrektywa Parlementu Europejskiego i Rady  2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. - w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych

 

Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. - o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 - zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

       

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. - w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

          

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 - w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej

          

Dyrektywa Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. - zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania

          

Dyrektywa Rady 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. - w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

          

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. - w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. z 2005r., Nr 133, poz. 1119)

          

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. - o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

          

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r - w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

          

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. - w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

 

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. - o podatku od towarów i usług.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 r - w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego

 

Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 - w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej (Dyrektywa o ochronie prywatności i komunikacji elektronicznej)

  

Dyrektywa EU Rady 2001/115/WE z dnia 20 grudnia 2001r. - zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w celu uproszczenia, modernizacji i harmonizacji ustanowionych warunków fakturowania w zakresie podatku od wartości dodanej

          

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. - o podpisie elektronicznym

 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. - o rachunkowości.

          

 

Rady  2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. - w sprawie fakturowania elekt

rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych

na rynku wewnętrznym
Kalkulator
Korzystając z zasobów portalu, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies przez Twoją przeglądarkę