Interpretacje

Interpretacje i orzecznictwa w sprawie e-faktury

Broszura dotycząca zmian w zakresie fakturowania wydana przez Ministerstwo Finansów.


plik do pobrania

 

 

 

Interpretacja z dnia 27 lutego 2015 r.

Czy prawidlowe jest przechowywanie otrzymanych faktur zakupowych (a także paragonów oraz innych dokumentów) wyłącznie w formie elektronicznej, służących za podstawę zwrotu poniesionych przez pracownika kosztów, niszczenie papierowych oryginałów oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego na fakturach i dokumentach zakupowych, jeżeli będą one przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej.

 

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

 
 Szczegółowa interpretacja zawarta jest w dokumencie  na stronie Ministerstwa Finansów:
 Źródło :Ministerstwo Finansów
UWAGA W celu zapoznania się z szczegółową treścią dokumentu prosimy o kliknięcie na link do Ministerstwa Finansów znajdujący się powyżej. Po kliknięciu w obszarze wyszukiwania w polu sygnatura wpisz następujący numer:

IBPP3/443-1389/14/EJ

 

Interpretacja z dnia 15 stycznia 2015 r.

Zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności treści przesyłanych faktur w formie elektronicznej.

 

W świetle obowiązującego stanu prawnego biorąc pod uwagę wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2012 r., sygn. akt I SA/Po 767/12 oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 kwietnia 2014 r. sygn. akt I FSK 634/13 stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

 

 Szczegółowa interpretacja zawarta jest w dokumencie  na stronie Ministerstwa Finansów:
 Źródło :Ministerstwo Finansów
UWAGA W celu zapoznania się z szczegółową treścią dokumentu prosimy o kliknięcie na link do Ministerstwa Finansów znajdujący się powyżej. Po kliknięciu w obszarze wyszukiwania w polu sygnatura wpisz następujący numer:

ILPP4/443-80/12/14-S1/BA

 

Interpretacja z dnia 23 grudnia 2014 r.

Przechowywanie otrzymanych faktur wyłącznie w systemie elektronicznym

 

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

 

 Szczegółowa interpretacja zawarta jest w dokumencie  na stronie Ministerstwa Finansów:
 Źródło :Ministerstwo Finansów
 UWAGA W celu zapoznania się z szczegółową treścią dokumentu prosimy o kliknięcie na link do Ministerstwa Finansów znajdujący się powyżej. Po kliknięciu w obszarze wyszukiwania w polu sygnatura wpisz następujący numer:

IPPP3/443-999/14-2/SMJ

 

Interpretacja z dnia 1 grudnia 2014 r.

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej uprawniające do obniżenia podstawy opodatkowania.

 

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

 

 Szczegółowa interpretacja zawarta jest w dokumencie  na stronie Ministerstwa Finansów:
 Źródło :Ministerstwo Finansów
 UWAGA W celu zapoznania się z szczegółową treścią dokumentu prosimy o kliknięcie na link do Ministerstwa Finansów znajdujący się powyżej. Po kliknięciu w obszarze wyszukiwania w polu sygnatura wpisz następujący numer:

ILPP4/443-481/14-2/BA

 

Interpretacja z dnia 10 czerwca 2014 r.

Czy zgodne z przepisami ustawy o VAT jest wystawianie e-faktur, przesyłanie ich w formie elektronicznej do nabywcy, a następnie drukowanie obrazu tej faktury i przechowywanie w postaci papierowej...

 

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

 

 Szczegółowa interpretacja zawarta jest w dokumencie  na stronie Ministerstwa Finansów:
 Źródło :Ministerstwo Finansów
UWAGA W celu zapoznania się z szczegółową treścią dokumentu prosimy o kliknięcie na link do Ministerstwa Finansów znajdujący się powyżej. Po kliknięciu w obszarze wyszukiwania w polu sygnatura wpisz następujący numer:

IPPP2/443-275/14-2/RR

 

Czy w sytuacji otrzymania, w odpowiedzi na wiadomość zawierającą fakturę korygującą, automatycznego maila/komunikatu zwrotnego o ustalonej treści, informującego o odebraniu tej wiadomości przez Przedstawiciela, spełniony będzie warunek posiadania przez Oddział potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę, przewidziany w art. 29 ust. 4a ustawy o VAT. W rezultacie, Oddział będzie uprawniony w takiej sytuacji do obniżenia podstawy opodatkowania i/lub podatku należnego o kwoty wynikające z tej faktury korygującej? Czy w przypadku, gdy wskutek okoliczności wyjątkowych (zasadniczo niezależnych od Oddziału), Oddział nie otrzyma potwierdzenia wskazanego wyżej, już samo udostępnienie faktury korygującej na koncie Przedstawiciela na serwerze, będzie uznane za potwierdzenie otrzymania korekty faktury przez Przedstawiciela, jeżeli zgodnie z uzgodnioną z Przedstawicielem procedurą, zaakceptował on taką formę potwierdzania odbioru faktur korygujących?

 

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

 

Szczegółowa interpretacja zawarta jest w dokumencie  na stronie Ministerstwa Finansów:
Źródło :Ministerstwo Finansów
UWAGA W celu zapoznania się z szczegółową treścią dokumentu prosimy o kliknięcie na link do Ministerstwa Finansów znajdujący się powyżej. Po kliknięciu w obszarze wyszukiwania w polu sygnatura wpisz następujący numer:

IPPP1/443-179/13-4/AP

 

Czy prawidłowym jest wystawianie faktur elektronicznych w imieniu dostawcy przez wyspecjalizowany podmiot działający na zlecenie dostawcy ?
 
TAK, takie postępowanie jest prawidłowe.
 
Szczegółowa interpretacja zawarta jest w dokumencie  na stronie Ministerstwa Finansów:
Źródło : Ministerstwo Finansów
UWAGA W celu zapoznania się z szczegółową treścią dokumentu prosimy o kliknięcie na link do Ministerstwa Finansów znajdujący się powyżej. Po kliknięciu w obszarze wyszukiwania w polu sygnatura wpisz następujący numer:

IPPP2/443-494/09-2/BM

 

    1. Czy w świetle regulacji § 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania (…) (Dz. U. z 2011 r. Nr 68, poz. 360), przy spełnieniu warunków opisanych w tych regulacjach, możliwe jest przechowywanie otrzymanych w formie papierowej oryginałów faktur VAT zakupu jedynie w formie zapisów obrazów elektronicznych?

      2. Czy przechowywany w formie obrazu elektronicznego zapis, otrzymanego w formie papierowej oryginału faktury VAT zakupu będzie potwierdzał, wskazane w art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tej faktury VAT...


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

 
Szczegółowa interpretacja zawarta jest w dokumencie  na stronie Ministerstwa Finansów:
Źródło :Ministerstwo Finansów
UWAGA W celu zapoznania się z szczegółową treścią dokumentu prosimy o kliknięcie na link do Ministerstwa Finansów znajdujący się powyżej. Po kliknięciu w obszarze wyszukiwania w polu sygnatura wpisz następujący numer:

ILPP4/443-504/12-2/EWW

 

Czy przesyłanie i przechowywanie faktur w formacie elektronicznych plików PDF w opisany sposób  są dopuszczalne w świetle przepisów prawa, a zwłaszcza w świetle § 2-4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej...

 

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

 

Szczegółowa interpretacja zawarta jest w dokumencie  na stronie Ministerstwa Finansów:
Źródło : Ministerstwo Finansów
UWAGA W celu zapoznania się z szczegółową treścią dokumentu prosimy o kliknięcie na link do Ministerstwa Finansów znajdujący się powyżej. Po kliknięciu w obszarze wyszukiwania w polu sygnatura wpisz następujący numer:

IPPP2/443-1158/12-3/RR

 

Czy Spółka w przypadku wprowadzania elektronicznego systemu archiwizowania faktur zakupowych będzie uprawniona do archiwizacji tychże faktur jedynie w sposób elektroniczny i zaprzestania ich archiwizacji w postaci papierowej...

 

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

 

Szczegółowa interpretacja zawarta jest w dokumencie  na stronie Ministerstwa Finansów:
Źródło : Ministerstwo Finansów
UWAGA W celu zapoznania się z szczegółową treścią dokumentu prosimy o kliknięcie na link do Ministerstwa Finansów znajdujący się powyżej. Po kliknięciu w obszarze wyszukiwania w polu sygnatura wpisz następujący numer:

ITPP1/443-1260/12/IK

 

Stanowisko w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na podstawie faktur otrzymanych drogą elektroniczną oraz podwyższenia lub obniżenia podatku naliczonego na podstawie faktur korygujących otrzymanych drogą elektroniczną – jest prawidłowe.

 

Szczegółowa interpretacja zawarta jest w dokumencie  na stronie Ministerstwa Finansów:
Źródło : Ministerstwo Finansów
UWAGA W celu zapoznania się z szczegółową treścią dokumentu prosimy o kliknięcie na link do Ministerstwa Finansów znajdujący się powyżej. Po kliknięciu w obszarze wyszukiwania w polu sygnatura wpisz następujący numer:

IPTPP2/443-60/11-4/BM

 

Stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11.04.2011 r. (data wpływu 13.04.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania i udostępniania faktur elektronicznych - jest prawidłowe. We wniosku przedstawiono 3 sposoby udostępniania faktur.

 

Szczegółowa interpretacja zawarta jest w dokumencie  na stronie Ministerstwa Finansów:
Źródło : Ministerstwo Finansów
UWAGA W celu zapoznania się z szczegółową treścią dokumentu prosimy o kliknięcie na link do Ministerstwa Finansów znajdujący się powyżej. Po kliknięciu w obszarze wyszukiwania w polu sygnatura wpisz następujący numer:

IPPP1/443-628/11-2/AS

 

Sanowisko Spółki w zakresie uznania za podstawę do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów faktur elektronicznych w systemie PDF – jest prawidłowe.

 

Szczegółowa interpretacja zawarta jest w dokumencie  na stronie Ministerstwa Finansów:
Źródło : Ministerstwo Finansów
UWAGA W celu zapoznania się z szczegółową treścią dokumentu prosimy o kliknięcie na link do Ministerstwa Finansów znajdujący się powyżej. Po kliknięciu w obszarze wyszukiwania w polu sygnatura wpisz następujący numer:

ILPB3/423-97/11-2/GC

 

Stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15.06.2010 r. (data wpływu 18.06.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawienia oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego faktur przesłanych wyłącznie e-mailem (w formacie PDF), bądź faksem - jest nieprawidłowe.

 

Szczegółowa interpretacja zawarta jest w dokumencie  na stronie Ministerstwa Finansów:
Źródło : Ministerstwo Finansów
UWAGA W celu zapoznania się z szczegółową treścią dokumentu prosimy o kliknięcie na link do Ministerstwa Finansów znajdujący się powyżej. Po kliknięciu w obszarze wyszukiwania w polu sygnatura wpisz następujący numer:

IPPP1-443-622/10-2/PR

 

Czy można  wystawiać w formie papierowej duplikaty faktur oraz faktury korygujące do faktur wystawianych w formie elektronicznej w przypadku gdy system informatyczny Spółki nie ma technicznych możliwości wystawiania duplikatów faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej ?

 

Nie, nie można wystawiać duplikatów faktur i faktur korygujących w formie papierowej do faktur wystawionych elektronicznie.

 

Szczegółowa interpretacja zawarta jest w dokumencie  na stronie Ministerstwa Finansów:
Źródło : Ministerstwo Finansów
UWAGA W celu zapoznania się z szczegółową treścią dokumentu prosimy o kliknięcie na link do Ministerstwa Finansów znajdujący się powyżej. Po kliknięciu w obszarze wyszukiwania w polu sygnatura wpisz następujący numer:

IPPP2-443-1831/08-2/BM

 

Czy w przypadku wystawiania faktur sprzedaży Spółka ma prawo do drukowania jedynie oryginałów dokumentów i przechowywania ich kopii w formie elektronicznej ?

 

Nie ma możliwości wystawienia oryginału faktury w formie papierowej i przechowywania kopii tej faktury w formie elektronicznej.

 

Szczegółowa interpretacja zawarta jest w dokumencie  na stronie Ministerstwa Finansów:
Źródło : Ministerstwo Finansów
UWAGA W celu zapoznania się z szczegółową treścią dokumentu prosimy o kliknięcie na link do Ministerstwa Finansów znajdujący się powyżej. Po kliknięciu w obszarze wyszukiwania w polu sygnatura wpisz następujący numer:

ITPP3/443-158/08/ZG

 

Czy można uznać, dla celów podatkowych (obowiązku podatkowego), jako datę wystawienia e-faktury, datę jej wygenerowania z systemu bilingowego tj. dzień ww. cyklu bilingowego, który uwidoczniony jest też w treści faktury udostępnianej abonentowi.

 

Nie, nie można uznać daty wygenerowania e-faktury z systemu bilingowego jako daty wystawienia e-faktury.

Momentem wystawienia faktury jest moment, w którym faktura elektroniczna ostatecznie opuszcza system komputerowy wystawcy.

 

Szczegółowa interpretacja zawarta jest w dokumencie  na stronie Ministerstwa Finansów:
Źródło : Ministerstwo Finansów
UWAGA W celu zapoznania się z szczegółową treścią dokumentu prosimy o kliknięcie na link do Ministerstwa Finansów znajdujący się powyżej. Po kliknięciu w obszarze wyszukiwania w polu sygnatura wpisz następujący numer:

IP-PP2-443-625/09-4/BM

 

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku wynika, iż usługodawca archiwizuje e-faktury dla wystawcy oraz odbiorcy w niezmienionym formacie. Zatem w związku z faktem, iż nie nastąpi zmiana formatu wystawianych faktur przy przesyłaniu i przechowywaniu e-faktur w formie elektronicznej, w ocenie organu, spełnione zostaną warunki określone w § 4 oraz z § 6 ust. 5 rozporządzenia w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur.

 

Szczegółowa interpretacja zawarta jest w dokumencie  na stronie Ministerstwa Finansów:
Źródło : Ministerstwo Finansów
UWAGA W celu zapoznania się z szczegółową treścią dokumentu prosimy o kliknięcie na link do Ministerstwa Finansów znajdujący się powyżej. Po kliknięciu w obszarze wyszukiwania w polu sygnatura wpisz następujący numer:

IPPP1-443-1443/08-3/IG

 

Czy w sytuacji, kiedy Spółka posiada wewnętrzne jednostki organizacyjne – oddziały, dopuszczalne jest zawarcie z klientem umowy o stosowaniu faktury elektronicznej dla transakcji handlowych realizowanych tylko z centralą Spółki przy wyłączeniu oddziałów?

 

Dopuszczalne jest zawarcie przez Spółkę umowy z klientem o stosowaniu faktury elektronicznej, zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 14 lipca 2005 r., dla transakcji handlowych realizowanych tylko z centralą Zainteresowanego przy wyłączeniu jego oddziałów.

 

Szczegółowa interpretacja zawarta jest w dokumencie  na stronie Ministerstwa Finansów:
Źródło : Ministerstwo Finansów
UWAGA W celu zapoznania się z szczegółową treścią dokumentu prosimy o kliknięcie na link do Ministerstwa Finansów znajdujący się powyżej. Po kliknięciu w obszarze wyszukiwania w polu sygnatura wpisz następujący numer:

ILPP2/443-675/09-5/SJ

 

Czy dopuszczalne jest posiadanie dwóch odrębnych archiwów faktur wystawionych w formie elektronicznej dla wydzielonych dwóch grup odbiorców, np. osobne archiwum dla klientów będących podmiotami z grupy P, a osobne dla pozostałych klientów lub też osobne dla klientów krajowych, a osobne dla zagranicznych?

 

TAK - dopuszczalne będzie posiadanie dwóch odrębnych archiwów faktur wystawianych w formie elektronicznej dla wydzielonych dwóch grup odbiorców. Jednakże ważne jest aby podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi elektronicznego fakturowania, były wyspecjalizowanymi i uprawnionymi jednostkami do świadczenia tego typu usług oraz pod warunkiem spełnienia przez firmy świadczące usługi archiwizacji faktur wystawianych w formie elektronicznej wymogów zawartych w § 6 rozporządzenia w sprawie faktur elektronicznych.  

 

Szczegółowa interpretacja zawarta jest w dokumencie  na stronie Ministerstwa Finansów:
Źródło : Ministerstwo Finansów
UWAGA W celu zapoznania się z szczegółową treścią dokumentu prosimy o kliknięcie na link do Ministerstwa Finansów znajdujący się powyżej. Po kliknięciu w obszarze wyszukiwania w polu sygnatura wpisz następujący numer:

ILPP2/443-675/09-3/SJ

 

Czy w świetle obowiązujących przepisów po otrzymaniu faktury w formie elektronicznej i jej wydrukowaniu jako oryginał może stanowić koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych jako koszt prawidłowo udokumentowany?

 

Nieprawidłowe jest  stanowisko odnośnie, iż wydrukowana e-faktura jako oryginał będzie stanowić dokument potwierdzający dokonanie operacji gospodarczej. Faktury przesłane w formie elektronicznej nie mają oryginałów ani kopii, winny być przechowywane przez odbiorcę w formie elektronicznej w formacie, w którym zostały przesłane.

 

Szczegółowa interpretacja zawarta jest w dokumencie  na stronie Ministerstwa Finansów:
Źródło : Ministerstwo Finansów
UWAGA W celu zapoznania się z szczegółową treścią dokumentu prosimy o kliknięcie na link do Ministerstwa Finansów znajdujący się powyżej. Po kliknięciu w obszarze wyszukiwania w polu sygnatura wpisz następujący numer:

IBPB3/423-383/07/PP 

 

Czy wystawianie faktur korygujących w  formie papierowej do faktur wystawianych w formie elektronicznej jest prawidłowe ?

 

Tak , jest prawidłowe.

 

Szczegółowa interpretacja zawarta jest w dokumencie  na stronie Ministerstwa Finansów:
Źródło : Ministerstwo Finansów
UWAGA W celu zapoznania się z szczegółową treścią dokumentu prosimy o kliknięcie na link do Ministerstwa Finansów znajdujący się powyżej. Po kliknięciu w obszarze wyszukiwania w polu sygnatura wpisz następujący numer:

IPPP2/443-509/09-3/AS

 

Czy skarżąca może przechowywać dla celów podatkowych e-faktury w formacie, w jakim faktura została wysłana do klienta, a także wraz z fakturą elektroniczną w formacie w jakim otrzymała przechowywać ją przekonwertowaną, z formatu nieczytelnego, na format w którym możliwe będzie jej odczytanie oraz wydrukowanie w formie czytelnej.

 

Odpowiedź jest pozytywna. 

 

Szczegółowa interpretacja zawarta jest w dokumencie  na stronie Ministerstwa Finansów:
Źródło : Ministerstwo Finansów
UWAGA W celu zapoznania się z szczegółową treścią dokumentu prosimy o kliknięcie na link do Ministerstwa Finansów znajdujący się powyżej. Po kliknięciu w obszarze wyszukiwania w polu sygnatura wpisz następujący numer:

IPPP1-4441-39/07-2/JF

 

 

 

 Szczegółowa interpretacja zawarta jest w dokumencie  na stronie Ministerstwa Finansów:
 Źródło :Ministerstwo Finansów
 UWAGA W celu zapoznania się z szczegółową treścią dokumentu prosimy o kliknięcie na link do Ministerstwa Finansów znajdujący się powyżej. Po kliknięciu w obszarze wyszukiwania w polu sygnatura wpisz następujący numer:

IPPP3/443-999/14-2/SMJ

ILPP4/443-481/14-2/BA
Kalkulator
Korzystając z zasobów portalu, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies przez Twoją przeglądarkę